Singles

“دلق ازرق فام”
“دستان”
شب بخیر با صدا و ترانه اِمی
“بهار دلنشین”
“کاروان”
“باران”
“کاغذ باد”
“فاختی اوسط”
“ایرانیزه”
“سبز”
زَن” با صدای اِمی”
(خیال” با صدای (مه‌سیما احدی”
ابراندود” با هم آواییِ آیدا روزبهانه”
‌(تردید (از گروه هامان

(بودن “با صدای (علی صفی‌خانی “
(فاصله” (از گروه هامان”